Infolinia +48 510 444 888

opłata wg taryfy operatora

Regulamin Serwisu pożyczek społecznościowych TPW.pl

Poniższy Regulamin jest zbiorem zasad i warunków korzystania z elektronicznej platformy pożyczek społecznościowych łączącej pożyczkobiorców z pożyczkodawcami pod marka TPW.PL. Użytkownik wyraża akceptację niniejszego Regulaminu poprzez rejestrację na platformie tpw.pl.

Administratorem Platformy tpw.pl jest TPW Sp. z o.o, ul. Portowa 14/2, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711823992, REGON 366832926, tel. +48 510 444 888. "Administrator" TPW Sp. z o.o. świadczy na rzecz Użytkowników usługi pośrednictwa finansowego, polegające w szczególności na doprowadzaniu do zwierania umów pożyczek pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą.

Aby rozpocząć korzystanie z platformy TPW.pl, niezbędna jest Rejestracja Użytkownika. Użytkownik może zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem: https://www.tpw.pl/register/.

Rejestracja na platformie tpw.pl jest możliwa wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Do rejestracji niezbędne jest podanie prawdziwych danych użytkownika. W przypadku wątpliwości co do autentyczności wskazanych danych, administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta użytkownika.

Użytkownik może założyć i używać wyłącznie jedno konto użytkownika na platformie tpw.pl. Użytkownik nie ma prawa inicjować lub uczestniczyć w transakcjach fikcyjnych lub transakcjach pomiędzy kontami użytkowników w jakikolwiek sposób powiązanych. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, Administrator ma prawo czasowo zawiesić do wyjaśnienia konta użytkowników powielających te same lub skrajnie podobne dane osobowe, IP komputera itd.

Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych w swoim panelu każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian.

Administrator pobiera od Użytkowników opłaty za weryfikacje konta, promocję wystawianych Aukcji oraz prowizję za pośrednictwo finansowe przy udzieleniu pożyczki.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy tpw.pl osobiście, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Absolutnie niedozwolone są publikacje treści oraz wszelkie czynności niezgodne z prawem oraz mogące naruszać interesy operatora platformy tpw.pl.

Zabrania się w szczególności publikowania przez użytkowników treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających prawa innych osób, wzywających do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym lub rasowym, promujących jakiekolwiek inne strony internetowe, treści reklamowych i dowolnych odnośników (linków) do innych stron internetowych.

Administrator platformy tpw.pl ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z chwilą zaakceptowania wprowadzonych zmian przez Użytkownika, zmiany wchodzą w życie. Zaakceptowanie wprowadzonych przez Administratora zmian będzie wymagane dla kontynuacji korzystania z platformy tpw.pl.

Każdy Użytkownik musi dokonać minimum dwie weryfikacje swojego konta na platformie tpw.pl.

-Weryfikacja numeru konta bankowego - poprzez wykonanie przelewu z prywatnego konta bankowego należącego do użytkownika platformy na konto Administratora w wysokości określonej na platformie tpw.pl,

-Weryfikacja Dowodu osobistego - następuje poprzez wysłanie do Administratora zdjęcia (nie może być skan!) pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego,

-Weryfikacja adresu zamieszkania - następuje poprzez wysyłkę listu z wygenerowanym kodem na podany przez Użytkownika adres zamieszkania. Po otrzymaniu listu, Użytkownik wpisując kod w panelu użytkownika po zalogowaniu na platformie,

-Weryfikacja rachunków - następuje poprzez wysłanie na adres Administratora rachunku za media np.. internet, telefon, telewizję, prąd, wodę, ogrzewanie lub gaz. Plik powinien być przesłany w formacie PDG lub JPG,

-Weryfikacja numeru telefonu komórkowego - następuje poprzez wysłanie unikatowego KODU poprzez wiadomość SMS na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego. Kod należy wpisać w swoim panelu po zalogowaniu na platformie tpw.pl.

-Weryfikacja zaświadczenia o zatrudnieniu - następuje poprzez przesłanie do Administratora wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu. Administrator weryfikuje istnienie pracodawcy w ogólnodostępnych źródłach oraz wykonuje weryfikacji dokumentu w formie telefonicznej lub pisemnej,

-Ocena Wiarygodności kredytowej - następuje poprzez weryfikację użytkownika poprzez analizę informacji otrzymanych z Biur Informacji Gospodarczej (np.. KRD, Infomonitor, ERIF) na podstawie udzielonych przez Użytkownika stosownych pełnomocnictw.

Użytkownik zawierający dowolną umowę za pośrednictwem platformy tpw.pl, składa oraz wyraża zgodę na złożenie mu przez innego Użytkownika oświadczenia woli w postaci elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wykorzystanych przez platformę tpw.pl w oparciu o umowę na uzgodnionych przez strony warunkach. Za wszelkie skutki (w tym podatkowe) i wykonanie złożonej za pośrednictwem platformy deklaracji zawarcia umowy przez użytkowników, wyłączną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy zawierający umowę.

Warunki zawieranych przez strony umów pożyczek powinny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. W przypadku, gdy pożyczkodawcą jest Osoba Fizyczna, możliwość odstąpienia od umowy pożyczki nie występuje.

Odpowiedzialność za wszelkie pomyłki w treści aukcji i zawieranych przez strony umów ponoszą wyłącznie strony umowy. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami platformy tpw.pl oraz nie odpowiada za wywiązywanie się przez strony z zawieranych umów i postanowień. Administrator w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za treści publikowane przez użytkowników oraz efekty posługiwania się przedstawionymi na platformie tpw.pl treściami umieszczonymi przez innych użytkowników oraz wszelkie zachowania niezgodne z niniejszym regulaminem lub prawem.

Użytkownik zamierzający uzyskać pożyczkę, wystawia Aukcję z wnioskiem o pożyczkę na oczekiwanych przez siebie warunkach. Użytkownik wystawiający Aukcję ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane błędami lub nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w opisie aukcji.

Użytkownik zamierzający zainwestować w pożyczkę, odpowiada na wybraną aukcję deklarując kwotę środków przeznaczonych dla danej oferty (minimalna wysokość inwestycji na jednej aukcji to 100 zł oraz wielokrotność tej kwoty) . W przypadku pozytywnej finalizacji Aukcji, Użytkownik zobowiązany jest przekazać zadeklarowane środki na konto Pożyczkobiorcy w terminie 48h od finalizacji Aukcji.

Administrator nie jest pośrednikiem we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy stronami umowy, dotyczy to w szczególności wypłaty pożyczki oraz spłat poszczególnych rat udzielonej pożyczki.

Każdy Użytkownik ma obowiązek zaznaczenia w panelu informacji o dokonaniu płatności lub otrzymaniu przelewu:
- Pożyczkobiorca zaznacza fakt dokonania płatności raty pożyczki w podglądzie pożyczki,
- Inwestor oznacza otrzymanie raty pożyczki w swoim panelu użytkownika w podglądzie inwestycji ,
- Inwestor oznacza uruchomienie pożyczki (wykonany przelew do pożyczkobiorcy) w podglądzie inwestycji.

W celu uruchomienia pożyczki, po pozytywnym zakończeniu Aukcji Pożyczkobiorca musi opłacić prowizję za pośrednictwo finansowe na rzecz Administratora platformy tpw.pl za pośrednictwem płatności: panel/ Płatności/ Zapłać. Po otrzymaniu płatności za pośrednictwo finansowe, platforma tpw.pl poinformuje użytkowników o uruchomieniu umowy pożyczki, strony umowy otrzymają Umowę Pożyczki z harmonogramem spłat a Pożyczkodawca otrzyma dane Pożyczkobiorcy celem wykonania przelewu środków na konto Pożyczkobiorcy.

Dane osobowe Użytkowników platformy są przetwarzane przez Administratora TPW Sp. z o.o, ul. Portowa 14/2, 78-100 Kołobrzeg zgodnie z prawem, zachowując szczególne środki bezpieczeństwa w celu funkcjonowania platformy tpw.pl. Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe Użytkowników w przypadku wystosowania żądania przez organy państwowe, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych drugiej stronie zawieranej za pośrednictwem platformy transakcji. Administrator na prośbę Pożyczkodawcy przekaże dane osobowe umożliwiające identyfikację Pożyczkobiorcy, który nie wywiązał się z obowiązku spłaty swojego zobowiązania firmom windykacyjnym wskazanym przez Pożyczkodawcę.

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie udostępnionych danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, przez Operatora serwisu w celach reklamowych oraz statystycznych. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatorów pocztowych informacji handlowych, wiadomości na temat oferty oraz zmian w ofercie, powiadomień, oraz innych wiadomości od Administratora.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. Spory, wynikłe z realizacji postanowień Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne.